ภู่กลาง อ.; ทองตื้อ น.; จงสมจิตร จ.; พลยง ฌ. ป. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 5, n. 2, p. 108–120, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247533. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.