ลัดดางาม พ. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 4–15, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247538. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.