จี๋มะลิ ป.; ปัญญาใสโสภณ ธ.; ชื่นใจเรือง พ. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 37–49, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247911. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.