เธียรทองอินทร์ พ.; พิสัยพันธุ์ ร.; ดีเลิศ ก.; อินทสร้อย ป. สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 5–18, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/248638. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.