คำสวาสดิ์ น. . . เครื่องมือประเมินความปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 21–31, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251423. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.