มีนาสันติรักษ์ อ.; ไทยวงษ์ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 32–44, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251425. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.