ยวดยิ่ง ว. . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพฟันเทียม ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับความสุขในการใช้ฟันเทียมของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 58–75, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251427. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.