เขตบำรุง ว.; โพธิพิมพ์ ม.; ประธรรมโย จ. . . สถานการณ์สุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 76–91, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251430. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.