เพชรมะดัน น. .; ศรีตระกูล ร. . การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 140–154, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251437. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.