สีสัน ช.; ปัญญาใสโสภณ ธ. . . ผลของโปรแกรมความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 155–169, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251438. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.