นพพลกรัง โ. .; โต๊ะสิงห์ ณ. .; กุมผัน ท. . การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 170–183, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251439. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.