สมุทรรัตน์ พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 6, n. 2, p. 199–210, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251444. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.