หูไธสง น.; หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ น. . . ประสิทธิภาพของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรสวนยางพารา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 116–131, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251537. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.