ประจิตร จ.; เมธาบุตร ช.; สำราญ ป.; วาจามั่น จ.; เพ็ญจันทร์ ป.; ยางเครือ ธ.; คล้ายพึ่ง ว. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 18–37, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252035. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.