จำปาหวาย ส.; นุกาศ อ. ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 18–31, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252501. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.