ดุริยะสาย น. การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 1, p. 45–59, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252504. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.