ชัยจันทร์ ส. ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 5–17, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252772. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.