สารจันทึก ท. ผลการประเมินปัญหาการใช้ยาและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านแบบ INHOMESSS ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 233–247, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253086. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.