บารมี แ.; จันทรวิวัฒน์ ท. ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องกลุ่มยาจิตเวชต่อนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 184–197, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253513. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.