จ่างโพธิ์ ส. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 165–183, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/254335. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.