สารจันทึก ท.; อนุรัตน์พานิช ล. ผลลัพธ์ทางคลินิกการติดตามการใช้ยารักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์ . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 38–48, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/254441. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.