สู่สุข ส. การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 7, n. 2, p. 215–232, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/255020. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.