มาลา ม. . . ผลของโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ของ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ: -. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 113–124, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/256155. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.