เอกสันติ ธ.; สีดาหัส จ.; ขวัญสูงเนิน ป.; พ่วงกลาง พ.; ยุพา พ. พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 60–73, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/257929. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.