ภัสสรานนท์ ก.; พิมดา ภ. .; บุญบำเรอ ส. . . ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 97–112, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258078. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.