เอกสันติ ธ.; มหารัชพงศ์ น.; รอดจากภัย ย.; เทศกะทึก อ. การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 29–42, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258094. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.