แสนสุข จ.; จันทร์ดา แ.; สมตัว น. ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 74–88, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258339. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.