บุราคร เ.; เพิ่มปัญญา เ. เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 2, p. 124–135, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/259806. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.