บารมี แ. .; จันทรวิวัฒน์ ท. . การศึกษาระดับความเครียดและแนวทางจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่เข้ารับการรักษาแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 44–61, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261272. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.