กกกระโทก ณ.; งอนสำโรง ช. ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 115–129, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261778. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.