ภัทรภาคินวรกุล อ. ตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 58–75, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261902. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.