ภิญโญวิวัฒน์ ค.; เพิ่มทองชูชัย น.; บำเพ็ญบุญ ร.; ด้วงจุมพล น. สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 113–132, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/263656. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.