วันชูเสริม ป.; พานเมือง ส. ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 5–18, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/264672. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.