กิ่งแก้ว จ.; โพธิ์ชัย ศ.; บุญมาก ณ.; โชติกุญชร ว. กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 19–31, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/265945. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.