โกวิทยานนท์ ศิริลักษณ์. 2018. “สถานการณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดพิษณุโลกภายหลังนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 4 (1). Bangkok, Thailand:117-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247490.