เอกสันติ ธวัชชัย, และ ยุพา พัชรินทร์. 2018. “พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 4 (2). Bangkok, Thailand:53-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247512.