เจริญสันติสุข นาฎอนงค์, และ เรืองรัตนตรัย วิไลลักษณ์. 2019. “ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (1). Bangkok, Thailand:46-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247521.