สุวรรณรัตน์ จงรัก, และ ปัญญาใส กรฐณธัช. 2019. “ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (1). Bangkok, Thailand:60-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247522.