คงสืบ หทัยรัตน์, และ เรืองรัตนตรัย วิไลลักษณ์. 2019. “ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (1). Bangkok, Thailand:72-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247523.