คงฉันท์มิตรกุล วัลลภา, และ กาสนิท คำนาง. 2019. “สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (2). Bangkok, Thailand:53-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247530.