ประจิตร อรุณ. 2019. “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (2). Bangkok, Thailand:67-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247531.