ภู่กลาง อนุชา, ทองตื้อ นลธวัช, จงสมจิตร จงเจตน์, และ พลยง ฌาน ปัทมะ. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 5 (2). Bangkok, Thailand:108-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247533.