ลัดดางาม พิมลดา. 2020. “การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (1). Bangkok, Thailand:4-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247538.