จี๋มะลิ ปุณยนุช, ปัญญาใสโสภณ ธณกร, และ ชื่นใจเรือง พรปวีณ์. 2022. “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:37-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247911.