เธียรทองอินทร์ พิชชานันท์, พิสัยพันธุ์ รัชฎาพร, ดีเลิศ กาญจนา, และ อินทสร้อย ปัทมวรรณ. 2022. “สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 7 (2). Bangkok, Thailand:5-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/248638.