คำสวาสดิ์ นงลักษณ์. 2020. “เครื่องมือประเมินความปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:21-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251423.