มีนาสันติรักษ์ อัจฉรา, และ ไทยวงษ์ อนุชา. 2020. “ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:32-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251425.