ยวดยิ่ง วิภารัตน์. 2020. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพฟันเทียม ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากกับความสุขในการใช้ฟันเทียมของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:58-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251427.