เขตบำรุง วลัญช์ชยา, โพธิพิมพ์ มะลิ, และ ประธรรมโย จิราภรณ์. 2020. “สถานการณ์สุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:76-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251430.