เพชรมะดัน นุชกานดา, และ ศรีตระกูล รัชตวรรณ. 2020. “การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 6 (2). Bangkok, Thailand:140-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251437.